Allmänna villkor för Smålands korvfestival

 1. Anmälningarna registreras i den ordning de inkommer och är bindande för utställaren. Festivalen förbehåller sig rätten att göra justeringar beträffande turordning och monterplats.
 2. Överlåtelse av monterplats får inte ske utan festivalens godkännande.
 3. Inflyttning får inte ske förrän monterhyran är betald.
 4. Festivalens tider observeras. Monter ska vara färdig den tid festivalen anger. I annat fall får festivalen disponera utrymmet utan skyldighet till återbetalning av monterhyran. Utställda varor får inte tas bort under den tid som festivalen pågår. Alla utställda föremål samt monterinredning ska vara bortförda från området på angiven tid.
 5. Monterns dimensioner får inte överskridas.
 6. Det är inte tillåtet att ställa ut levande djur, explosiva varor eller bullrande maskiner. Inte heller varor som är oetiska, har dålig kvalité eller på annat sätt bedöms olämpliga av festivalen.
 7. Utställare har skyldighet att följa myndighetskrav/branschkrav och att förse varor med skyddsföreskrifter och godkännande. För utställning av maskiner gäller arbetsmiljölagen och Arbetarskyddsstyrelsens meddelanden. Festivalen friskriver sig från kostnader som uppkommer pga att utställare inte följer bestämmelser.
 8. Alla elinstallationer skall godkännas av festivalen.
 9. Festivalen sköter allmän renhållning, utställarna sköter i och kring respektive monter.
 10. Kontrollera företagets försäkringar. Det kan vara aktuellt att teckna separat försäkring för mässdeltagandet.
 11. Utställare medger att tillgängliga uppgifter får lämnas till tredje man.
 12. Utställare får inte, utan medgivande, upplåta reklamplatser eller plats för medutställare (underutställare) som inte angivits i anmälan.
 13. Om festivalen inte kan genomföras pga strejk, eldsolyckor eller annat som festivalen inte råder över, fritar sig arrangören från återbetalningsskyldighet.
 14. Avbeställning av mässdeltagande ska göras skriftligt och senast 30 dagar innan festivalen. Då debiteras 50% av monterhyran, i annat fall förfaller hela monterhyran till betalning.
 15. Direktförsäljning är tillåten.
 16. Utställare ansvarar själv för bygge, montering och demontering av egen monter.
 17. Eventuella medutställare i samma monter skall också anmäla sitt deltagande till arrangören. Medutställare betalar endast anmälningsavgiften och får då med sitt namn i utställarlistan i mässtidningen samt på webben med länk till hemsida.
 18. Försäljningsvillkor: Faktura 30 dagar. Samtliga mässkostnader vara betalda före festivalens början (om ej bokning skett senare än 30 dagar före festivalen). Särskild påminnelseavgift utgår med 60 kr, dröjsmålsränta debiteras med 18%. Priserna gäller exklusive moms, om ej annat anges. Fakturan ställs ut av Hagshultsgruppen dit också betalning sker.
 19. Vid insändande av webanmälan intygas att undertecknad har tagit del av allmänna bestämmelser ovan.

 

Anmälan är bindande Har du frågor eller funderingar? Hör av dig hjälper vi till att räta ut alla frågetecken.  mu@hagshult.se eller Ulrica: 0709-90 00 35.